Προσωπικά Δεδομένα

Σε εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, ο παρών διαδικτυακός τόπος www.medic-plan.gr που εφεξής θα αποκαλείται «medicplan.gr» της Εταιρείας «MEDIC PLAN HEALTH PROJECT ΙΚΕ» (Διεύθυνση επικοινωνίας: Α. Παναγούλη 70, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7785 064) που εφεξής θα αποκαλείται «υπεύθυνος επεξεργασίας», είναι κατάλληλα σχεδιασμένος ώστε να καλύπτει απόλυτα νόμιμα και με σαφήνεια την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα του επισκέπτη.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εκουσίως παρέχονται από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου «medicplan.gr» αρχειοθετούνται από τον «υπεύθυνο επεξεργασίας». Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για ενημερωτικούς σκοπούς από τον «υπεύθυνο επεξεργασίας», δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, προσκλήσεων και άλλων αποστολών και κλήσεων συναφών με την ανωτέρω δραστηριότητα καθώς και για στατιστικούς λόγους. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται από τον «υπεύθυνο επεξεργασίας» κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, εκτός εάν ζητηθεί η διαγραφή τους από τον χρήστη.

Η προστασία, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου «medicplan.gr», διέπεται από τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 καθώς και την κείμενη νομοθεσία.

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου «medicplan.gr» διατηρεί ακέραια τα δικαιώματά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 αφορούν: α) στην λήθη (διαγραφή), β) στην φορητότητα δεδομένων, γ) στην εναντίωση, δ) στην αλλαγή δεδομένων (διόρθωση), ε) στην ενημέρωση, στ) στην πρόσβαση και ζ) στον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το πλήρες κείμενο του Κανονισμού μπορείτε να το βρείτε στο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

Εάν ο επισκέπτης επιλέξει να παρέχει προσωπικά δεδομένα ή να συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, που έχετε ήδη υποβάλλει μέσω του «medicplan.gr», έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί και να διορθώσει ή και να διαγράψει τα δεδομένα αυτά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εάν επιλέξει συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, θα έχει την δυνατότητα να διακόψει την εγγραφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Εάν αποφασίσει να διακόψει την εγγραφή από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» θα μεριμνήσει ώστε τα δεδομένα να απομακρυνθούν. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διατίθενται και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη.

Ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εσφαλμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή.

Ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη στη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Για οποιαδήποτε απορία ή επιπρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον «υπεύθυνο επεξεργασίας» ή/και τα σχετικά δικαιώματά του χρήστη δικτυακού τόπου «medicplan.gr» και την άσκηση αυτών, επικοινωνήστε email: info@medic-plan.com.

*** Τελευταία ενημέρωση 01/10/2020

Scroll to Top