Διασφάλιση Ποιότητας

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποίηση

Η  MEDIC PLAN είναι πιστοποιημένη από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε., σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 13485:2016 και ISO 9001:2015 (με πεδίο δραστηριότητας την Εισαγωγή, Εμπορία, Διακίνηση, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Νοσοκομειακού και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, την Εισαγωγή, Εμπορία και Διακίνηση Αναλώσιμων Υλικών Πλύσης, Απολύμανσης και Αποστείρωσης, τον Έλεγχο Μέτρησης φορτίου Κλιβάνων Υγρής Αποστείρωσης και Πλυντηρίων Απολύμανσης, την Διακίνηση Απορρυπαντικών και Απολυμαντικών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων), και πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων).

H MEDIC PLAN διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 14001:2015 και είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π.23615/651/Ε.103. Η MEDIC PLAN είναι σύμφωνη ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013.

Δεσμευόμαστε για την ποιότητα!

Ποιότητα

Η εταιρία μας MEDIC PLAN ΙΚΕ διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα (με έδρα την Αθήνα) πλήρη και πιστοποιημένη επισκευαστική μονάδα, ήτοι τμήμα τεχνικής υποστήριξης & service υψηλής οργάνωσης - στελεχωμένο με άρτια μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά εξοπλισμένο προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από τους κατασκευαστικούς οίκους (εξαιρετικά σημαντικό για την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του Ομίλου) - ικανό να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικότητα κάθε απαίτηση τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης (service) των ειδών που αντιπροσωπεύουμε στην Ελληνική Αγορά. Δεύτερη μονάδα λειτουργεί στο Ηράκλειο Κρήτης και τρίτη στη Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει σε παρακαταθήκη μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξασφαλίζει ταυτόχρονα αναβαθμισμένη τεχνική υποστήριξη και ταχύτατη εξυπηρέτηση.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πιστοποιήσεις

ekapty-en-iso-9001_gr

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
για βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης

ekapty-en-iso-13485_gr

EN ISO 13485:2016

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
για εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ekapty-dy8-1348-2004_gr

ΔΥ8/1348/2004

Συμμόρφωση με την Υπουργική Απόφαση για διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ISO-IEC 27001-2013-logo

ISO/IEC 27001:2013

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων

iso 14001-2015

ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων

eoan-logo

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών

Αντιπροσωπείες Διεθνών Οικων

Αντιπροσωπείες

Scroll to Top